โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรฯ ปี 2566 (กิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรม)

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรฯ ปี 2566 (กิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรม)1

บันทึกแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรมฯ

บันทึกแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรมฯ (o40 (2))

บันทึกแจ้งประชาสัมพันธ์แนวทางการขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปี 2566

บันทึกแจ้งประชาสัมพันธ์แนวทางการขับเคลื่อนจริยธรรม (คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน) ประจำปี 2566

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ

Powered By EmbedPress