e-service  คือ ระบบบริการประชาชนผ่านอิเล็กทรอนิกส์ online  โดยเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนสำหรับบริการด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐ   เช่น  การเสียภาษี/ค่าธรรมเนียม การจดทะเบียน และการยื่นคำร้อง เป็นต้น    

กล่าวได้ว่า e-service   เป็นเป้าหมายหลักของทุกประเทศที่มุ่งพัฒนาบริการของภาครัฐให้ประชาชนเข้าถึงได้  โดยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เกิดรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นรูปธรรม   การพัฒนาช่องทางใหม่   ในการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีความแตกต่างกันไปบ้าง   แต่ก็มักจะเน้นช่องทางที่ใช้ อินเทอร์เน็ตเป็นตัวกลางในการติดต่อและให้บริการกับประชาชน   การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตสามารถทำได้หลาก หลายรูปแบบและมีความซับซ้อนในระดับที่แตกต่างกันตามเทคโนโลยี และ สถาปัตยกรรมเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดช่องทางใหม่ๆ ให้ประชาชนสามารถเลือกใช้เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา

การบริการผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยสมาร์ทโฟน

ยื่นแบบคำร้องทั่วไป

ท่านสามารถยื่นแบบคำร้องขอให้ อบต.ดำเนินการได้ที่นี่

ขึ้นทะเบียนผู้พิการ

ท่านสามารถขึ้นทะเบียนพิการในเขตพื้นที่ อบต.โคกแสมสาร ได้ที่นี่

ซ่อมไฟฟ้าขัดข้อง

ท่านสามารถแจ้งระบบไฟฟ้าสาธารณะขัดข้องได้ที่นี่

ชำระภาษีที่ดินฯ

ท่านสามารถยื่นแบบชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่นี่

แบบขอรถน้ำ

ท่านสามารถยื่นแบบคำร้องขอให้ อบต.ดำเนินการได้ที่นี่

แจ้งถนนชำรุดเสียหาย

ท่านสามารถแจ้งถนนเสียหายในเขตพื้นที่ อบต.โคกแสมสาร ได้ที่นี่

ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ

ท่านสามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ อบต.โคกแสมสาร ได้ที่นี่

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ อบต.โคกแสมสาร

ข้อมูลการตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ การพัฒนาหน่วยงานของรัฐและการพัฒนาประเทศ ข้อมูลการตอบของท่านจะไม่มีการรายงานผลรายบุคคล ท่านสามารถตอบคำถามได้ตามความจริงมากที่สุด ขอขอบคุณ

IIT

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

EIT

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)