องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเกษตรกรในพื้นที่งดเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่องหลังการเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จ

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments