ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(lnk Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง(ศพด.อบต.โคกแสมสาร) ตามเกณฑ์ราคากลางและคุมลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12-ธ.ค.-66

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments