ประวัติตำบลโคกแสมสาร

องค์การบริหารส่วนตำบล
  1. เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตำบล : มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
  2. มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม : การจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

นับย้อนหลังไปประมาณปี พ.ศ.2470 แต่เดิมบริเวณตำบลโคกแสมสาร เป็นพื้นที่ป่ารกร้าง ในปีเดียวกันมี นายพลบ กล้าดี ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านกระดานเลื่อน ตำบลมหาโพธิ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี    ได้พาครอบครัวรวม 7 คน มาฟันป่า และตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่ทำมาหากินบริเวณนี้ เป็นครอบครัวแรก ครั้งอดีต นายพลบ กล้าดี เป็นผู้ตั้งชื่อ “บ้านโคกแสมสาร” เพราะว่าบริเวณนี้มีแต่ป่า “ต้นแสมสาร” บนโคกเนินดินบริเวณกว้าง ซึ่งปัจจุบันยังคงอนุรักษ์ไว้อยู่ ลักษณะของต้นแสมสารจะสูงเท่ากับตัวคน มีใบใหญ่ มีดอกสีเหลือง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร

ยินดีให้บริการ

พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสารทุกคน ปรารถนาที่จะเห็นรอยยิ้มและความประทับใจจากทุกท่านที่เข้ามารับบริการจากพวกเรา

เต็มใจในบริการ
เต็มศักยภาพในผลงาน
การบริการด้วยรอยยิ้ม