ความแตกต่างในการทำงาน Back Office และ Front Office

Front office ก็คือหน้าเว็บไซต์ของเราที่ออนไลน์อยู่ หรืออาจจะเป็นเเผนกต้อนรับของบริษัท หน่วยงาน เนื่องจากมีการติดต่อและประสานงานกับลูกค้า หรือประชาชนโดยตรง

statistics

Back Office คือ งานที่ไม่ต้องเข้าพบลูกค้าซึ่งเป็นงานเบื้องหลังคอยอัพเดตเว็บไซต์หรือระบบต่างๆต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเขียน code

Front Office และ Back Office จะมีขอบเขตการทำงานที่แตกต่างกันไปอย่างสิ้นเชิง ซึ่งสามารถสรุปได้ย่อๆว่า “Front Office เป็นคนที่ติดต่อและประสานงานกับลูกค้าโดยตรงหรือทางอ้อม” และ Back Office ทำหน้าที่เป็นกระบวนการภายในเช่น HR, การบัญชีและคลังสินค้า

network

บริการ Back Office มีลักษณะอย่างไร

Back Office หรือที่หลายคนเรียก ระบบหลังบ้าน จะมีความเเตกต่างกันไปตามประเภทธุรกิจส่วนใหญ่จะเป็นระบบที่ช่วยจัดการเนื้อหา ข่าวสาร ด้านการขาย ระบบต่างๆในธนาคาร ระบบหลังบ้าน Admin ระบบการบัญชีภายในธุรกิจ ระบบส่วนกลาง เหล่านี้คือบริการ Back Office ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสำคัญของ บริษัท ดังนั้นใน บริษัท ควรมี Back Office Jobs ที่แบ่งหน้าที่อย่างชัดเจนไม่ควรให้ทำงานหลายตำแหน่งพร้อมกันเพราะทุกตำแหน่งล้วนมีความสำคัญและความจำเป็นต่อการอยู่รอดขององค์กรทั้งสิ้น

ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท.(e-plan)
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานของ อปท.(INFO)
ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กร(IHR)
ระบบสารสนเทศข้อมูล competincy ของบุคลากรทุกตำแหน่ง (กรอบอัตรากำลัง)
ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครอง(welfare)
ระบบสารสนเทศทางการศีกษาท้องถิ่น(Lec)
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น(SIS)
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(CCIS)
ระบบข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารและทะเบียน อปท. (ELE)
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban)