รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

รายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือนแรก)