รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Powered By EmbedPress

 

ประกาศมาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณฯ

ประกาศมาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณฯ

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน-ITA