วิสัยทัศน์

” สร้างชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรผลิตอาหารปลอดสารพิษ สืบสานวัฒนธรรม จัดทำเมืองน่าอยู่คู่คุณธรรม และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ”

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร

พันธกิจ

  1. พัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซม โครงสร้างพื้นฐาน
  2. ส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและการท่องเที่ยว
  3. ส่งเสริมและสนับสนุน คุ้มครอง ดูแล บำรุง รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  4. ส่งเสริมและสนับสนุน จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  5. ส่งเสริมและสนับสนุน พัฒนาการศึกษา การสร้างสุขภาวะ และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป
  6. ส่งเสริมและสนับสนุน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  7. ส่งเสริมและสนับสนุน การมีส่วนร่วมและจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร

ยินดีให้บริการ

พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสารทุกคน ปรารถนาที่จะเห็นรอยยิ้มและความประทับใจจากทุกท่านที่เข้ามารับบริการจากพวกเรา

เต็มใจในบริการ
เต็มศักยภาพในผลงาน
การบริการด้วยรอยยิ้ม