องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร

สมาชิกสภาอบต.

ภารกิจด้านนิติบัญญัติ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตำบลเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล
(2) พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
(3) ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายและแผนพัฒนาตำบลตาม (1) และกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
(4) เลือกประธานสภา รองประธานสภา และเลขานุการสภา อบต.
(5) รับทราบนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ และรับทราบรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี
(6) ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิตั้งกระทู้ถามต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ได้
(7) สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจในการเสนอบัญญัติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปัญหาเกี่ยวกับการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโดยไม่มีการลงมติได้
(8) สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจในการเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลคนใดคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

สมชาติ

นายสมชาติ ภูอนันต์

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร

มะลิ

นางมะลิ กันงาม

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร

จวน

นายจวน โกศล

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร หมู่ 1

สุชาติ

นายสุชาติ เดชสิมมา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร หมู่ 2

บัณฑิต

นายบัณฑิต สละชีพ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร หมู่ 3

ขวัญเรือน

นางสาวขวัญเรือน คนมั่น

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร หมู่ 4

สุดใจ

นางสุดใจ คนมั่น

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร หมู่ 5

ประภาส

นายประภาส ทาเภา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร หมู่ 7

ปลัด

นายสุกิจ มิตรเมือง

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร