องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร

สำนักปลัด

ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย โดยมีการแบ่งงานภายในออกเป็น 5 งาน  ดังนี้

1.1 งานบริหารงานทั่วไป
         – งานธุรการ งานสารบรรณ
         – งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
         – งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
         – งานตรวจสอบภายใน
         – งานสนับสนุนและบริการประชาชน
         – งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
         – งานอื่นที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนใด
1.2  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
         – งานนโยบายและแผนพัฒนา
         – งานวิชาการและแผน
         – งานข้อมูลการประชาสัมพันธ์
         – งานงบประมาณ
         – งานพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่จะขอรับเงินอุดหนุนของ อบต.
         – งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
1.3  งานบริหารงานบุคคล
         – งานบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ทุกระดับ ทุกตำแหน่ง
         – งานสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ
         – งานการพัฒนาบุคลากร
         – งานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี
         – งานเกี่ยวกับการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
         – งานระบบสารสนเทศระบบข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น LHR
         – งานทะเบียนประวัติผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
1.4  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
         – งานอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
         – งานเตรียมแผนป้องกันภัย งานช่วยเหลือ และฟื้นฟูผู้ประสบภัย
         – งานกู้ภัยต่างๆ
         – งานอันเกี่ยวเนื่องกับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
         – งานรักษาความสงบเรียบร้อยขององค์การบริหารส่วนตำบล
         – งานบริการระบบแพทย์ฉุกเฉิน EMS
         – งานรักษาความสะอาด
1.5  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
         – งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
         – งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
         – งานสุขาภิบาลทั่วไปและงานสุขาภิบาลอาหารสถานประกอบการ
         – งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม


นายธีรยุทธ กรเอี่ยม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

089-5287786

ศิโรตม์

นายศิโรตม์ โกขุนทด

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

พรนภา

นางพรนภา มีดี

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ชวนชื่น

นางชวนชื่น ไชยโชติ

ครูชำนาญการ (คศ.2)

รักชาติ

นายรักชาติ ภูจอมแส

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

ศศิธร-ลองแพ่ง

นางสาวศศิธร ลองแพ่ง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

บุษรา

นางสาวบุษรา ขุนาพรม

ผู้ช่วยครูผู้ช่วย

กาญจนา

นางกาญจนา เงินเมย

ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

วันนา

นางวันนา สละชีพ

แม่บ้าน

กฤษดาพงษ์

นายกฤษดาพงษ์ สุขเพราะนา

พนักงานขับรถยนต์

ธนา

นายธนา ละมูญมอญ

พนักงานจ้างทั่วไป (งานป้องกัน)

บุญโชค

นายบุญโชค สุนันโท

นักการ

จารุวรรณ

นางสาวจารุวรรณ สวมขุนทด

พนักงานจ้างเหมาบริการ

วีรพล

นายวีรพล สวัสดี

พนักงานจ้างเหมาบริการ

สุวรรณ

นายสุวรรณ พรรณา

พนักงานจ้างเหมาบริการ