cropped-logo.png

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร

วิสัยทัศน์การพัฒนา

" สร้างชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรผลิตอาหารปลอดสารพิษ สืบสานวัฒนธรรม จัดทำเมืองน่าอยู่คู่คุณธรรม และการเรียนรู้ตลอดชีวิต "

รับฟัง
ความเห็น

ร้องเรียนทุจริต

คู่มือประชาชน

คู่มือให้บริการ OSS

กระดานสนทนา

E Service

อปท.ใกล้เคียงในลพบุรี

ระบบ
Back Office

สนง.ท้องถื่น
จว.ลพบุรี

หนังสือฯกรมส่งเสริมฯ

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร ในวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

“เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ์ อย่างสุจริตโปร่งใส”

เลือกข่าวสารที่ท่านต้องการทราบ

แนวทางการปฏิบัติงาน

ของพนักงานและเจ้าหน้าที่ อบต.โคกแสมสาร

“ผมจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต วิริยะอุตสาหะ บนพื้นฐานของความถูกต้อง เป็นธรรมโปร่งใส ตรวจสอบได้ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยยึดถือระเบียบกฎหมาย นโยบายที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวตำบลโคกแสมสาร”
นายสุกิจ มิตรเมือง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร

089-9019723

บริการของ อบต.โคกแสมสาร

รับชำระภาษี

ให้บริการจัดเก็บภาษีที่ อบต.จัดเก็บเอง ประกอบด้วย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายเป็นประจำทุกปี รวมถึงค่าธรรมประเภทอื่นๆ

ออกใบอนุญาต

ให้บริการตรวจสอบแบบก่อสร้างอาคารประเภทต่างๆ พร้อมออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารในเขตพื้นที่ ออกใบอนุญาตประเภทต่างๆ

รับเรื่องร้องเรียน

ให้บริการในด้านการสงเคราะห์ การบรรเทาสาธารณภัย การแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ การช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในเขตพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร

กิจกรรม
MOI WASTE BANK WEEK

มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ “การจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร

No Give Policy

“งดให้ งดรับ” เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส

ข่าวสาร อบต.ล่าสุด

ข่าวสาร อบต.ล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 FacebookFacebookXXLINELine

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร ในวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 –...

อ่านต่อ

ประกาศระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 FacebookFacebookXXLINELine

อ่านต่อ

จัดซื้อจัดจ้างในระบบ EGP

ข้อมูลทั่วไปของ อบต.

พื้นที่ (ตารางกิโลเมตร)
1
จำนวนประชากร (คน)
1
หมู่บ้านในเขตพื้นที่
1
รายได้รวม (ล้านบาท)
1

วิดีทัศน์น่าสนใจ

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

แบบประเมินความพึงพอใจ

เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการเข้าใช้สถานที่และบริการขององค์การบริการส่วนตำบลโคกแสมสาร สำหรับนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

ท่านสามารถเสนอความเห็น ความต้องการ หรือข้อเสนอแนะให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร เพื่อพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพได้ที่นี่ ผ่านระบบ Facebook Comments

คำถามที่พบบ่อย

เป็นคำถามที่มักจะมีผู้สอบถามเข้ามาบ่อยๆ เป็นจำนวนมาก องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร จึงได้จัดรวบรวมคำถามดังกล่าว และหาคำตอบไว้ เพื่อให้ผู้รับบริการหรือผู้สอบถามเข้ามา สามารถหาคำตอบในที่นี้ได้ด้วยตัวเอง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคำถามเกี่ยวกับการจัดการด้านสวัสดิการสังคม เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ หรือขั้นตอนการชำระภาษี การยื่นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ความเดือดร้อน เป็นต้น

ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

 1. สัญชาติไทย
 2. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 3. มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปซึ่งได้ยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 4. เป็นผู้ที่ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกำหนด
 1. รับเงินสดด้วยตนเอง
 2. รับเงินสดโดยผู้รับมอบอำนาจ
 3. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารนามผู้มีสิทธิ
 4. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้รับมอบอำนาจ

1. ผู้พิการรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน และผู้พิการที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่
2. ผู้พิการซึ่งจะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้

– มีสัญชาติไทย
– มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
– มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
– ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ

ให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ในวันเวลาราชการ

คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจะต้องนำหลักฐานประกอบแบบคำขอลงทะเบียนดังนี้

 1. บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการพร้อมสำเนา
 2. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา
 3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการผ่านธนาคาร
 4. บัตรประจำตัวประชาชนผู้ดูแลคนพิการ กรณีเป็นผู้ยื่นคำขอแทนคนพิการในการยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ จะต้องแสดงความประสงค์ของรับเงินเบี้ยความพิการโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง
 1. รับเงินสดด้วยตนเอง
 2. รับเงินสดโดยผู้ดูแลคนพิการ
 3. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารนามผู้มีสิทธิ
 4. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้ดูแลคนพิการ

แจ้งข่าวสารที่สำคัญ/ข่าวสารทั่วไป

อบต.โคกแสมสาร แจ้งการขยายระยะเวลา ดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567

กลุ่มเสี่ยง ที่ฝุ่น PM 2.5 อาจจะนำพาโรคต่างๆ มาสู่ร่างกายของเรา มีกลุ่มใดบ้าง อบต.โคกแสมสารมีรายละเอียดดังนี้

เมื่อท่านใช้สิทธิบัตรทอง อย่าลืมพกบัตรประชาชน ไปด้วยเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง  ทำให้เกิดความรวดเร็ว ในการดำเนินการของเจ้าหน้าที่

บริการ E-Service

คำร้องทั่วไป

ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ขึ้นทะเบียน
ผู้พิการ

แจ้งไฟฟ้า
ขัดข้อง

รับฟัง
ความเห็น

ร้องเรียนทุจริต

คู่มือประชาชน

กระดานสนทนา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร

ยินดีให้บริการ

พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสารทุกคน ปรารถนาที่จะเห็นรอยยิ้มและความประทับใจจากทุกท่านที่เข้ามารับบริการจากพวกเรา

เต็มใจในบริการ
เต็มศักยภาพในผลงาน
การบริการด้วยรอยยิ้ม