องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร

หัวหน้าส่วนราชการ

ภารกิจด้านการบริหารหน่วยงาน

1.  รับมอบนโยบายการบริหารงานจากคณะผู้บริหารโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
2.  สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการภายในหน่วยงานของ อบต.
3.  วางกรอบแนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบเพื่อให้งานของ อบต.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5.  ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
6.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น

ปลัด

นายสุกิจ มิตรเมือง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร

089-9019723

รองปลัด

นางกนกกาญจน์ เผยศิริ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร

 086-2037887

ธีระยุทธ

นายธีรยุทธ กรเอี่ยม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

 089-5287786

รองปลัด

นางกนกกาญจน์ เผยศิริ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

 086-2037887

สุปราณี

นางสาวสุปราณี ดิษกร

ผู้อำนวยการกองช่าง

081-7807387

ศศิธร

นางสาวศศิธร น้อยทิม

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน    ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

098-2802844