เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 นายเจตน์พงศ์ โชคสวัสดิ์วรกุล นายอำเภอโคกเจริญ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยและตำบลโคกแสมสารปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า 100% ซึ่งประกอบด้วย 2 กิจกรรม 1. อบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ตำบลโคกแสมสาร 2.ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอโคกเจริญลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 8 หมู่บ้าน

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments