ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร ในวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน “เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ์ อย่างสุจริตโปร่งใส”

ร่วมเดินขบวนรณรงค์แต่งไทยทั้งเมือง “นุ่งโจง ห่มสไบ แต่งไทยทั้งเมือง” ประจำปี 2567

ร่วมเดินขบวนรณรงค์แต่งไทยทั้งเมือง “นุ่งโจง ห่มสไบ แต่งไทยทั้งเมือง” ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร นำโดย นายเชษฐพงษ์ ศรีแสงไทยสุข นายกอบต. พร้อมด้วยคณะบริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมเดินขบวนรณรงค์แต่งไทยทั้งเมือง “นุ่งโจง ห่มสไบ แต่งไทยทั้งเมือง” ประจำปี 2567 ณ บริเวณหน้าอาคารที่ว่าการอำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ช่วงเดือน ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 นายเชษฐพงษ์ ศรีแสงไทยสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร พร้อมด้วย ปลัด อบต. ผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงาน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag day) ประจำปี 2566 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

องคมนตรีตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

องคมนตรีตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 13.00 น. นายเชษฐพงษ์ ศรีแสงไทยสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร ให้การต้อนรับ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง พร้อมด้วย พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธาน อนุกรรมการติดตาม และขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง เดินทางมาติดตามผลการดำเนินงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และการบริหารจัดการน้ำ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลพบุรี นำโดย นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการอำเภอโคกเจริญ นำโดย นายเจตน์พงศ์ โชคสวัสดิ์วรกุล นายอำเภอโคกเจริญ และประชาชนตำบลโคกแสมสาร ณ อ่างเก็บน้ำวังตะโกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลโคกแสมสาร อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี

โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนหรือ D.A.R.E. (Drug Abuse Resistance Education)

โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนหรือ D.A.R.E. (Drug Abuse Resistance Education)

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 นายเชษฐพงษ์ ศรีแสงไทยสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร เป็นประธานในพิธิปิดโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนหรือ D.A.R.E. (Drug Abuse Resistance Education) ณ โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประเภท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประเภท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร เข้าร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  ได้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประเภท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลคะแนนขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร ได้ค่าคะแนน 95.97 ผ่านเกณฑ์การประเมิน มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ผ่านดี โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร เป็นตัวขับเคลื่อน การประเมิน ITA มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน การให้บริการ และการอำนวยความสะดวกต่อประชาชน อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้การจัดทำแนวทาง/มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในปีงบประมาณต่อไปด้วย นอกจากนี้ การประเมิน ITA ยังได้รับการยอมรับและถูกกำหนดให้เป็นเครื่องมือในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนั้น การประเมิน ITA มีการเก็บข้อมูลจาก 3 ส่วนมี 10 ตัวชี้วัด จึงไม่ได้มีเพียงเฉพาะกิจกรรมการประเมินผลการดำเนินงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของแต่ละหน่วยงานภาครัฐ แต่ยังประกอบด้วยกิจกรรมภายในของแต่ละหน่วยงานในการยกระดับการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐและการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพมาตรฐานการดำเนินงานในมิติต่างๆ ตามกรอบการประเมินให้ดียิ่งขึ้นด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร ได้มุ่งมั่นพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงความสำคัญของระบบธรรมาภิบาล ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการทำงาน…