รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการและป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือนจากระบบ e – PlanNAcc

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการและป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือนจากระบบ e – PlanNAcc

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้าง และบุคคลภายนอกหน่วยงาน ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายงานผลความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (รอบ 6 เดือนแรก) (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567)

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร ประจำปีงบประมาณ 2566 

ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร ประจำปีงบประมาณ 2566 

ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนผู้เคยมารับบริการหรือเคยมาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร กรอกข้อมูลแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  โดยท่านสามารถเข้าไปกรอกแบบสอบถามเพียงสแกนคิวอาร์โค้ชด้านล่าง หรือที่  https://itas.nacc.go.th/go/eit/8fpfzt สามารถเข้าไปกรอกแบบสอบถามได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 จนถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2566 นี้ ความเห็นของท่านเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้ทุกท่านได้รับการบริการอย่างสะดวกและรวดเร็ว ขอขอบคุณครับ

ประกาศรายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดจ้าง ประเภทรายจ่ายหมวดงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
|

ประกาศรายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดจ้าง ประเภทรายจ่ายหมวดงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567