โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้าง และบุคคลภายนอกหน่วยงาน ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรฯ ปี 2566 (กิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรม)