|

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 (รอบครึ่งปีแรก)

ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566