กิจกรรม MOI WASTE BANK WEEK มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ “การจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร

กิจกรรม MOI WASTE BANK WEEK มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ “การจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร

นายเชษฐพงษ์ ศรีแสงไทยสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร พร้อมกับนายธีรศักดิ์ กองคิดท้องถิ่นอำเภอโคกเจริญ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล ร่วมกิจกรรม MOI WASTE BANK WEEK มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ “การจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร

โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนหรือ D.A.R.E. (Drug Abuse Resistance Education)

โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนหรือ D.A.R.E. (Drug Abuse Resistance Education)

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 นายเชษฐพงษ์ ศรีแสงไทยสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร เป็นประธานในพิธิปิดโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนหรือ D.A.R.E. (Drug Abuse Resistance Education) ณ โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 (กิจกรรม : การทำยาดมสมุนไพร)
|

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 (กิจกรรม : การทำยาดมสมุนไพร)

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 นายเชษฐพงษ์ ศรีแสงไทยสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 (กิจกรรม : การทำยาดมสมุนไพร) ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ปี 2566
|

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ปี 2566

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 นายเจตน์พงศ์ โชคสวัสดิ์วรกุล นายอำเภอโคกเจริญ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยและตำบลโคกแสมสารปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า 100% ซึ่งประกอบด้วย 2 กิจกรรม 1. อบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ตำบลโคกแสมสาร 2.ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอโคกเจริญลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 8 หมู่บ้าน