สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ
|

สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – วันที่ 30 กันยายน 2566

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการหน่วยงานกองคลัง ประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือนแรก)
|

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการหน่วยงานกองคลัง ประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือนแรก)

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการหน่วยงานกองสวัสดิการสังคม ประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือนแรก)
|

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการหน่วยงานกองสวัสดิการสังคม ประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือนแรก)

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการหน่วยงานสำนักปลัด ประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือนแรก)
|

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการหน่วยงานสำนักปลัด ประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือนแรก)

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการหน่วยงานกองช่าง ประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือนแรก)
|

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการหน่วยงานกองช่าง ประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือนแรก)