รายงานผลความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (รอบ 6 เดือนแรก) (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567)