ซื้ออาหารเสริม(นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ให้กับศพด.อบต.โคกแสมสารและโรงเรียนบ้านโคกแสมสาร ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (ระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2566 ) จำนวน 22 วัน จำนวน 4,752 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมารถรับส่งเด็กอนุบาลและปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗ (จำนวน ๕ เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร ประจำปีงบประมาณ 2567 ( ระหว่างวันที่ 1 – 30 พ.ย. 2566 ) จำนวน 22 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ให้กับศพด.อบต.โคกแสมสารและโรงเรียนบ้านโคกแสมสาร ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (ระหว่างวันที่ 1 ? 30 พฤศจิกายน 2566 ) จำนวน 22 วัน จำนวน 4,774 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม(นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ให้กับศพด.อบต.โคกแสมสารและโรงเรียนบ้านโคกแสมสาร ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (ระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2566 ) จำนวน 22 วัน จำนวน 4,752 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านม่วงแก้ว บริเวณไร่นายสมศักดิ์ กองขุนทด

จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตาม โครงการพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่ตำบลโคกแสมสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2566)
|

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2566)