ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จ่ายขาดเงินสะสม 2)

ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ข้อบัญญัติปี 66)

ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จ่ายขาดเงินสะสม 1)

ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)